HIV

Hieronder een greep uit de onderzoeksprojecten met betrekking tot hiv:


Mortality rates in HIV-1/2 dual- and HIV mono-infected individuals
Een systematisch review en meta-analyse. We vonden geen significante verschillen in mortality rates tussen HIV-D en HIV-1 mono-geïnfecteerde individuen. The mortality rates van HIV-2 mono-geïnfecteerde individuen was lager dan de mortality rates van HIV-D geïnfecteerde en HIV-1 mono-geïnfecteerde individuen. Op dit moment verfijnen we de analyse en schrijven we het artikel.

Characterization of long term non-progression following hiv seroconversion
Studie binnen de CASCADE Collaboration

Harm reductie programma’s in relatie tot hiv en HCV incidentie
Effect harm reductie op transmisse van seksuele en bloedoverdraagbare aandoeningen. In dit project wordt door middel van mathematische modellen het aandeel van harm reductie en demografische processen (zoals sterfte en geringe instroom van nieuwe injecterende druggebruikers) in de daling in de incidentie van bloed overdraagbare aandoeningen bestudeerd. Er is in 2010 gestart met het maken van een model waarin gekeken wordt naar determinanten voor hiv introductie in HCV geïnfecteerde populatie.
Anneke de Vos, project van Mirjam Kretzschmar, UMCU

Sterfte in relatie tot hiv en virale hepatitis
Het bestuderen van tijdtrends in sterfte naar coinfection status en in verhouding tot de algemene bevolking.
Daniela van Santen, Jannie van der Helm

Wat zijn de huidige gedragsnormen omtrent veilige seks onder MSM in Nederland en is er daadwerkelijk veel veranderd in de afgelopen 20 jaar?
Gedragsnormen kunnen cruciaal zijn voor de motivatie om veilige seks te hebben, zoals voorgesteld in tal van psycho-sociale theorieën. Recentelijke indicaties uit het preventieveld suggereren dat de gedragsnormen omtrent veilig vrijen aan het verzwakken zijn in Nederland en dat over het gebruik van condooms niet langer wordt gedacht als ‘condicio sine qua non’, en seks zonder condoom wordt steeds meer een geaccepteerde of getolereerde praktijk. In deze studie onderzoeken we wat de huidige normen zijn omtrent veilige seks onder MSM in Nederland en of deze normen veranderd zijn in de afgelopen 20 jaar. Door longitudinale analyses van de data van de Amsterdamse Cohort Studies zullen de volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:
– Welke veranderingen in de tijd hebben plaatsgevonden onder MSM in hun gedragsnormen omtrent veilige seks?
– Zijn deze veranderingen verschillend naargelang leeftijd, hiv sero-status, en de context van het seksueel gedrag?

Is serosorting effectief in het verminderen van het risico op hiv-besmetting onder hiv-negatieve MSM die anale seks met losse partners rapporteren?
Serosorting, een hiv risicoreductie strategie die gebaseerd is op het hebben van onbeschermd anale seks (UAI) met hiv seroconcordante partners, komt steeds vaker voor onder MSM. We hebben onderzocht of serosorting effectief is in het verlagen van het risico op hiv besmetting onder hiv-negatieve MSM met losse partners, met behulp van longitudinale gegevens van de Amsterdamse Cohort Studies.

De associatie tussen (excessieve) anaerobic muscle training onder MSM, body image en seksueel risicogedrag in Tel Aviv
In samenwerking met het Israëlisch Ministerie van Gezondheid.

Geboortejaar-cohort en seksueel risicogedrag onder MSM
Het verband tussen geboortejaar binnen bepaalde subgeneratie clusters (5 jaar clusters) en het ontwikkeling (of niet) van een patroon van seksueel risicogedrag binnen de Amsterdamse Cohort Studies onder MSM.


Het ontwikkelen en evalueren van een online interventie voor het bevorderen van seksuele gezondheid onder recent met hiv gediagnosticeerde MSM
De interventie (website) is speciaal bedoeld voor mannen die vrijen met mannen én net gehoord hebben dat ze hiv hebben (tot 1 jaar nadat ze de diagnose gehoord hebben). Het is de bedoeling dat zij persoonlijk worden uitgenodigd om in te loggen op deze website door degene die hun de hiv test uitslag heeft gegeven (bijv. een verpleegkundige of arts van de soa polikliniek). De website biedt ondersteuning met betrekking tot seksualiteit vlak na de diagnose (website zal in 2013 worden gelanceerd: www.4mezelf.nl).
De website is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek. Met behulp van diepte-interviews met mannen uit de doelgroep werd gekeken welke issues er in die eerste fase na de hiv diagnose allemaal spelen, met name op gebied van seks. Hieruit zijn thema’s voor de website voortgekomen. De website wordt geëvalueerd met 6- en 18-maanden follow-ups. Gekeken wordt naar de volgende onderzoeksvragen:

  • Is er afname van anale seks zonder condoom met hiv negatieve sekspartners of sekspartners met onbekende hiv status?
  • Is er afname van anale seks zonder condoom met hiv positieve sekspartners, waarbij het risico bestaat op een slechtere prognose (bijv door een hepatitis C co-infectie) en het risico op distributie en verkrijgen van soa?
  • Is er afname van seksueel risico gedrag tijdens een actieve soa?
  • Is er toename van de intentie om zich regelmatig op soa te laten screenen met ontvangst van testresultaten en diagnoses?


Barrières ten aanzien van hiv preventie, testen en zorg onder migranten
Veel van de nog niet-gediagnosticeerde hiv infecties zijn te vinden onder migranten. De proportie ongediagnosticeerde hiv-infecties in deze groep wordt geschat op 45-50% (van Veen et al, AIDS 2012). Migranten worden dikwijls als een homogene groep gezien terwijl hun achtergrond (cultureel, religieus, etc.) aanzienlijk kan verschillen. Naast stigmatisering en andere etnische aspecten, spelen hoogstwaarschijnlijk ook sekse-specifieke factoren een belemmerende rol m.b.t. toegang tot hiv zorg in brede zin. Binnen EuroCoord wordt geprobeerd deze problematiek systematisch in kaart te brengen door onderzoek in de betrokken landen. Deze Europese studie heeft als einddoel: “to prevent HIV infection, improve diagnosis, and prognosis, of migrant populations living with HIV in Europe by providing evidence to support policy development at European level”. Data worden verzameld via een web-based community survey onder hiv-positieve en hiv-negatieve migranten en een ‘klinische’ survey onder hiv positieve migranten van de Amsterdamse Cohort Studies (ACS) en de hiv polikliniek. Daarnaast zal de klinische survey ter vergelijking worden uitgezet onder in Nederland geboren hiv positieve ACS-deelnemers en zal een deel van de klinische survey uitgezet worden bij buiten Nederland geboren hiv-negatieve deelnemers uit de ACS.

Thuistesten op hiv
Een recente schatting toont aan dat 40% van de hiv geïnfecteerde personen in Nederland niet weten dat ze een hiv infectie hebben. Door opsporing en testen van deze personen kan behandeling tijdig starten en wordt ziektelast voorkomen. Dit leidt ook tot een afname in de verspreiding van hiv. De laatste jaren zijn hiv zelftesten op de markt gekomen. Dit zijn testen die je thuis kunt uitvoeren zonder betrokkenheid van medisch personeel of een laboratorium. Helaas zijn niet al deze testen even betrouwbaar en begeleiding bij testafnames ontbreekt. In dit project wordt een online service ontwikkeld waarbij een betrouwbare hiv zelftest in combinatie met pre- en post-counselling via internet wordt aangeboden aan de belangrijkste risicogroepen voor hiv; MSM en migranten uit landen waar hiv veel voorkomt. In de evaluatie wordt gekeken naar de acceptatie en gebruik van de service en hoeveel hiv-infecties worden opgespoord.

Testen op hiv via een hiv zelftest: attitudes, normen en invloedrijke informatieplatforms op internet
Sinds 2007 doet de GGD Amsterdam onderzoek naar het gebruik van zelftests voor soa/hiv via dwarsdoorsnedestudies en diepte-interviews. In dit project gebruiken we een nieuwe manier om data te verzamelen; met behulp van internet-monitoring-software ‘luisteren’ we naar wat internetters online te zeggen hebben over zelftests en andere voor de GGD Amsterdam interessante onderwerpen. Analyse van de door de software opgeslagen en van sentiment voorziene online ‘buzz’ (geruchten, verhalen, rumoer) levert inzicht op in attitudes, sentimenten, en de normen met betrekking tot onder andere hiv zelftests onder een zeer grote groep en laat zien op welke plekken op het internet toekomstige (zelf)testprojecten goed kunnen worden gepromoot.