Virale hepatitis

Hieronder een greep uit de projecten met betrekking tot hepatitis C virus (HCV) infecties:


Sterfte in relatie tot hiv en virale hepatitis
Het bestuderen van tijdtrends in sterfte naar coinfectie-status en in verhouding tot de algemene bevolking.
Daniela van Santen, Jannie van der Helm, GGD Amsterdam

Effect van hiv-HCV co-infectie op verschillende doodsoorzaken
Studie binnen de CASCADE Collaboration. Gebruik makend van technieken voor de analyse van competing risks gegevens wordt gekeken wat het effect is van hepatitis C coïnfectie op progressie naar verschillende doodsoorzaken (aids, lever, natuurlijk, niet-natuurlijk). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de periode tot 1997 en die na 1997. Resultaten: HIV+/HCV+ hebben een hogere HIV/AIDS- en lever-gerelateerde sterfte vergeleken met HIV monogeinfecteerden in de periode na 1997.
Jannie van der Helm, GGD Amsterdam

Evaluatie van HCV core antigeen test als uitbreiding op anti-HCV testen
Op de soa poli worden hiv-geïnfecteerde MSM gescreend op HCV middels HCV antistoffen. Resultaten uit een dwarsdoorsnedestudie (DWAR) op de soa polikliniek gaven al aan dat er acute infecties gemist kunnen worden als enkel op HCV antistoffen wordt getest. De DWAR samples die reeds op anti-HCV en HCV RNA getest zijn, zullen daarom aanvullend getest worden op HCV core antigeen en ALT.
Joost Vanhommerig, GGD Amsterdam

Anti-HCV dynamiek bij primaire infectie en herinfectie met HCV bij MSM
Een eerdere studie door Thomson et al. (AIDS 2009) liet zien dat er een vertraagde respons was van HCV antistoffen na infectie bij hiv-geïnfecteerde MSM. Een soortgelijke studie wordt nu gedaan op ~70 MSM die grotendeels in het kader van de MOSAIC studie zijn geïncludeerd. Tevens wordt de anti-HCV dynamiek tijdens follow-up bestudeerd. Er zijn aanwijzingen dat bij hiv-coïnfectie de anti-HCV titer sneller afneemt na klaren (spontaan of door behandeling) dan tot nu toe werd aangenomen.
Joost Vanhommerig, GGD Amsterdam

Wat zijn factoren die hepatitis C verspreiding in MSM faciliteren?
We ontwikkelen een wiskundig model waarmee we het basaal reproductie getal (R0) van HCV in MSM berekenen. We onderzoeken waarom HCV verspreiding is toegenomen en welke factoren (biologisch of gedrag) bepalend zijn geweest voor deze toename.
Amy Matser, Maria Prins, GGD Amsterdam, Mirjam Kretzschmar, UMCU

Prospectieve analyse van risicofactoren voor acute HCV bij MSM
Dit project vindt plaats binnen de MOSAIC studie. Meer informatie volgt.
Femke Lambers, GGD Amsterdam

Risicogedrag en verandering in risicogedrag gerelateerd aan HCV transmissie en behandeling bij hiv-geïnfecteerde MSM in Amsterdam
Meer informatie volgt.
Wendy van der Veldt, GGD Amsterdam

Mapping the diagnosed population to improve screening programmes
Screeningsbeleid voor HBV en HCV wordt meestal onderbouwd met epidemiologisch dwarsdoorsnede-onderzoek dat laat zien in welke groepen deze infecties het vaakst voorkomen (hoge prevalentie). Echter, screening heeft als doel om ongediagnosticeerde infecties op te sporen. Kennis over de reeds opgespoorde populatie HBV en HCV patiënten in Amsterdam geeft, tezamen met gegevens over de prevalentie in de verschillende risicogroepen en de algemene bevolking in Amsterdam weer op welke groepen de opsporingsprogramma’s gericht zouden moeten zijn om een zo groot mogelijke winst te behalen. Dat wil zeggen: om zoveel mogelijk ongediagnosticeerde HBV en HCV infecties op te sporen en door te verwijzen voor behandeling.
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de populatie gediagnosticeerde patiënten met een chronische HBV infectie en/of HCV infectie in Amsterdam; het analyseren van deze gegevens in relatie tot prevalentiecijfers om inzicht te krijgen in de undiagnosed populatie, ter sturing van huidige en toekomstige opsporingsprogramma’s.
Freke Zuure, GGD Amsterdam

Opsporen en behandelen van HCV geïnfecteerde mensen in Suriname
Meer informatie volgt.

HCV RNA load patronen
Tot op heden is het onduidelijk wat het natuurlijk beloop van HCV RNA load bij een chronisch HCV infectie is. In een unieke studie hebben we bij 54 deelnemers aan de Amsterdamse Cohort Studies onder druggebruikers met chronische HCV jaarlijks de virale load gemeten, van seroconversie tot meer dan 17 jaar na infectie. In onze analyse vonden we dat mannelijk geslacht, hiv coïnfectie en Interleukine 28B CC (gunstige genotype) significant geassocieerd waren met een hogere viral load over de tijd.
Bart Grady, GGD Amsterdam

Harm reductie programma’s in relatie tot hiv en HCV incidentie onder druggebruikers
Effect harm reductie op transmisse van seksuele en bloedoverdraagbare aandoeningen. In dit project wordt door middel van mathematische modellen het aandeel van harm reductie en demografische processen (zoals sterfte en geringe instroom van nieuwe injecterende druggebruikers) in de daling in de incidentie van bloed overdraagbare aandoeningen bestudeerd. Er is in 2010 gestart met het maken van een model waarin gekeken wordt naar determinanten voor hiv introductie in HCV geïnfecteerde populatie.
Anneke de Vos, project van Mirjam Kretzschmar, UMCU

Effect van een chronische HCV infectie op sterfte in HCV seroconverters
Studie onder injecterende druggebruikers binnen de INC3 Collaboration
Bart Grady, GGD Amsterdam

Kwaliteit van leven en HCV behandeling in druggebruikers
Meer informatie volgt.
Femke Lambers, GGD Amsterdam, in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam

Uptake, compliance en uitkomsten van de nieuwe antivirale HCV-behandelregimes met protease inhibitors onder actieve druggebruikers op de Buitenpolikliniek
Studie op de buitenpolikliniek van de GGD Amsterdam voor de behandeling van chronische HCV-infecties bij actieve druggebruikers.
Karen Lindenburg, GGD Amsterdam

Kosten-effectiviteit van behandeling van chronische HCV infecties bij drugsgebruikers
Het wiskundig model dat is ontwikkeld om de disease burden van HCV infecties te berekenen wordt gebruikt en aangepast om hiermee een kosten-effectiviteitsstudie te doen naar nieuwe behandeling van HCV infecties in drugsgebruikers.
Daniela van Santen, Amy Matser, Karen Lindenburg, Maria Prins, GGD Amsterdam.