Uitnodiging 4e subsidieronde kortlopende onderzoeksprojecten

Binnen de academische werkplaats publieke gezondheid Sarphati Initiatief is budget beschikbaar voor het uitvoeren van twee kortlopende onderzoeksprojecten. We nodigen u uit om ideeën voor onderzoeksvoorstellen in te dienen.

Er zullen in totaal 2 voorstellen toegekend worden, één voorstel vanuit Infectieziekten en één voorstel vanuit Epidemiologie, ieder voor een bedrag van maximaal € 12.500,-. Voor het projectidee kan gebruik gemaakt worden van het Formulier vooraanvraag onderzoeksvoorstellen Sarphati Initiatief. De start van deze projecten moet in ieder geval najaar 2017 zijn met een maximale looptijd van 6 maanden.

  De procedure van de 4e ronde is als volgt:

 • De partners binnen de werkplaats die mogen indienen inventariseren ideeën voor kortlopend onderzoek.
 • Er worden uitsluitend aanvragen in overweging genomen van de partners die financieel hebben bijgedragen aan het Sarphati Initiatief, waarbij GGD Amsterdam en AMC geen hoofdaanvrager kunnen zijn.
 • De netwerkcoördinatoren(1) van de werkplaats maken een eerste selectie van de ingediende projectideeën en leggen hun advies aan de stuurgroep voor.
 • De stuurgroep(2) besluit welke ideeën verder mogen worden uitgewerkt.
 • Indieners die hun voorstel mogen uitwerken, worden geïnformeerd over de vervolgprocedure. Daarbij wordt ook aangegeven welke (onderzoeks)ondersteuning mogelijk is bij het uitwerken van het projectidee.
 • Definitieve besluitvorming over het uitgewerkte voorstel vindt plaats door de stuurgroep2 van het Sarphati Initiatief.
 • Per onderzoeksvoorstel kan maximaal €12.500,- worden aangevraagd en er wordt een eigen bijdrage verwacht (bijvoorbeeld in de vorm van personele inzet).
 • Aanvragen op het thema jeugdgezondheidszorg vallen buiten het bestek van deze academische werkplaats.
  De projectvoorstellen worden beoordeeld op basis van de onderstaande criteria:

 • Past de vraag binnen het kennisgebied3 van het Sarphati Initiatief?
 • Betreft het een relevant/actueel onderwerp voor de publieke gezondheidszorg?
 • Is de vraag geschikt voor beantwoording vanuit een wetenschappelijke invalshoek?
 • Start het project in 2017 en kan de vraag binnen een relatief kort tijdsbestek (maximaal een half jaar) beantwoord worden?
 • Leidt het onderzoek tot onderbouwing van en/of verbetering in praktijk en/of beleid?
  Hoe dien je je idee in?
  Indienen van het projectidee kan per email bij de secretaris van het Sarphati Initiatief, Maria Oud: sarpati@ggd.amsterdam.nl
  Planning
  * deadline indienen projectidee: 26 juni 2017
  * besluitvorming: 17 juli 2017
  * bekendmaking: 17 juli 2017
  * indienen uitgewerkte voorstel: 15 september 2017

__________________________
(1)De netwerkcoördinatoren en AMC partners zijn: Prof. dr. Arnoud Verhoeff (GGD Amsterdam, cluster Epidemiologie Documentatie en Gezondheidsbevordering), Prof. dr. Karien Stronks (AMC, afdeling Sociale Geneeskunde), Prof. dr. Maria Prins (GGD Amsterdam, cluster Infectieziekten), en dr. Suzanne Geerlings (AMC, afdeling Infectieziekten).
(2)De stuurgroep bestaat uit afgevaardigden vanuit de volgende organisaties: GGD Amsterdam (tevens voorzitter), AMC, Stichting 1ste Lijn Amsterdam, SIGRA, Achmea, GGD Gooi- en Vechtstreek, GGD Kennemerland, GGD Flevoland, GGD Zaanstreek-Waterland, GGD Hollands Noorden, Dienst O+S en de kennisambassadeur van de gemeente Amsterdam.
(3)Infectieziekten (soa, hiv, virale hepatitis, HPV, reizigersinfecties), seksuele gezondheid, epidemiologie (beleid en preventieve interventies gericht op gezondheidsachterstanden).