Onderzoek naar motivaties van vaccinatie weigerende ouders in Volendam

 

Hoewel de vaccinatiegraad voor de regio Zaanstreek-Waterland wat betreffende de BMR vaccinatie van 2-jarigen gemiddeld genomen ruim voldoende is, blijft deze in Volendam achter. De vaccinatiegraad voor de BMR is hier gedaald tot 75,9%, waardoor de kans op een mazelen epidemie sterk is verhoogd. Het is niet duidelijk wat beweegredenen van ouders zijn om hun kind niet te laten vaccineren tegen de BMR. Meer inzicht in deze redenen is nodig om effectieve interventies te kunnen ontwikkelen.

Via kwalitatief onderzoek bestuderen we mogelijke factoren die meespelen in het besluitvormingsproces van ouders over het wel of niet vaccineren tegen bof/mazelen/rode hond. Semi-gestructureerde interviews met ouders die hun kind niet (volledig) laten vaccineren gaan onder meer in op kennis van de ziekten waartegen gevaccineerd wordt; kennis over bijwerkingen van de vaccinaties; invloed van de sociale omgeving op besluit tot vaccineren, gebruik van informatievoorzieningen en behoefte aan andere informatiebronnen. Tevens wordt bekeken of de manier waarop het rijksvaccinatieprogramma is ingericht voldoende aansluit bij deze groep ouders. Hierbij gaat het onder andere om de manier van informeren en uitnodigen van ouders voor vaccinaties op het consultatiebureau en de informatie die ouders daarvoor aangereikt krijgen. We vergelijken de bevindingen met motieven die zijn voortgekomen uit onderzoek onder de tot nu bekende groepen vaccinatie-weigerende ouders.

Uitgevoerd door: